Handelsbetingelser

Baggrund

ChefMade er en elektronisk platform for s√•kaldt ‚ÄĚprivate dining‚ÄĚ, hvor kunder via ChefMades hjemmeside og/eller andre bestillingsplatforme, hvor ChefMade v√¶lger at g√łre bestilling tilg√¶ngelig (tilsammen ‚ÄĚBestillingsplatformene‚ÄĚ), kan booke kvalitetssikrede restauranter, som sender deres kokke hjem til kunderne i deres private hjem og laver middag til kunderne og g√¶ster.

N√¶rv√¶rende handelsbetingelser (‚ÄĚBetingelserne‚ÄĚ) sammen med parternes samarbejdsaftale og till√¶g dertil (tilsammen ‚ÄĚAftalen‚ÄĚ) (Betingelserne og Aftalen tilsammen ‚ÄĚKontraktsgrundlaget‚ÄĚ) vedr√łrer parternes samarbejde omkring kunders bestilling af varer og ydelser fra restaurantens menu p√• Bestillingsplatformene. I tilf√¶lde af uoverensstemmelse mellem Aftalen og Betingelserne, skal Betingelserne finde anvendelse.

Bestillinger, honorar mv.

ChefMades forest√•r videreformidling til restauranten af kunders bestillinger af restaurantens varer og ydelser p√• Bestillingsplatformene. ChefMade indest√•r ikke for kunders betalingsdygtighed eller kundernes √łvrige forpligtelser.

Det er restauranten opgave at modtage, udf√łre og varetage kunders bestillinger foretaget via Bestillingsplatforme.

Restaurantens forpligtelser mv.

Restauranten indest√•r ved underskrivelse af Aftalen for, at restauranten besidder de forn√łdne kvalifikationer og har de rette medarbejdere mv. til at kunne levere en tilfredsstillende ydelse overfor kunderne.

Restauranten er forpligtet til straks at udlevere samtlige oplysninger relateret til restaurantens udf√łrelse og varetagelse af kunders bestillinger, som ChefMade m√•tte anmode om, s√•ledes at ChefMade kan foretage korrekt beregning af provision, fakturering mv.

Restauranten er forpligtet til at orientere ChefMade skriftligt om enhver ændring i kunders bestillinger og i restaurantens leverede varer og ydelser.

Restauranten er ved bekræftelse af en kundes bestilling forpligtet til at opfylde denne efter bedste evne. Såfremt en kunde henvender sig til ChefMade med en dårlig oplevelse, er restauranten forpligtet til at yde kunden (eller ChefMade) kompensation i form af en rimelig rabat eller lignende for at opveje den dårlige oplevelse. Den nærmere kompensation aftales imellem ChefMade og restauranten i hvert enkelt tilfælde.

Restauranten indestår for til enhver tid at overholde gældende lov.

Priser mv. for restaurantens varer og ydelser, som fremg√•r af Bestillingsplatformene skal v√¶re den samlede pris, som kunder skal betale for p√•g√¶ldende varer og ydelser. Eventuelle yderligere gebyr, omkostninger, k√łrsel el. lign., skal fremg√• klart og tydeligt af Bestillingsplatformene.

Restauranten indest√•r for selv at have k√łkken- og tjenestepersonale ansat til at udf√łre bestillinger fra kunder, og at der ikke i den forbindelse p√•f√łres ekstra udgifter eller omkostninger for ChefMade eller kunderne.

Under Aftalens l√łbetid og i en periode p√• 6 m√•neder efter dens oph√łr, uanset √•rsag, er restauranten forpligtet til ikke, hveerken direkte eller indirekte, at drive konkurrerende virksomhed med ChefMade eller at indg√• samarbejdje eller ligende med tredjemand, der levere lignende services som ChefMade.

Restauranten indest√•r for, at forpligtelserne i dette punkt tillige vil blive overholdt af n√¶rtst√•ende personer, direkte eller indirekte kontrollerede selskaber, samt √łvrige selskaber i restaurantens koncern, s√•ledes at overtr√¶delse af dette punkt foretaget af en s√•dan fysisk eller juridisk person skal anses som restaurantens overtr√¶delse.

Overtr√¶delse af forpligtelserne under dette punkt medf√łrer pligt til at betale en konventionalbod stor DKK 250.000 til ChefMade pr. Overtr√¶delse. Best√•r overtr√¶delsen i etablering og opretholdelse af en vis tilstand anses hver p√•begyndt kalenderm√•ned, hvori tilstanden opretholdes, som √©n overtr√¶delse. Overtr√¶delse kan im√łdeg√•s ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse, og udover den n√¶vnte konventionalbod er ChefMade berettiget til at kr√¶ve erstatning for det tab, ChefMade m√•tte lide. Undladelse heraf anses ikke som en accept af overtr√¶delsen. Betaling af konventionalbod i punkt 0 bringer ikke forpligtelserne i punkt dette til oph√łr.

Betaling mv.

Kunderne betaler for deres bestillinger af varer og ydelser hos restauranten til en af ChefMade anvist bankkonto i overensstemmelse med ChefMades instrukser.

Persondata

Parterne bekræfter begge at handle i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets forordning 1016/679 af 27. april 2016 (Persondataforordningen) og den til enhver tid relevante gældende persondataret.

Ansvar mv.

S√•fremt restauranten er i misligholdelse af sine forpligtelser under Kontraktgrundlaget er restauranten forpligtet til at holde ChefMade skadesl√łs for ethvert tab og omkostning, b√•de direkte og indirekte, i overensstemmelse med dansk ret.

S√•fremt restauranten aflyser en kundes bestilling er ChefMade berettiget til efter bedste evne at s√łge at begr√¶nse evt. tab overfor kunderne mest muligt, herunder ved at s√łge at indg√• aftale med en anden leverand√łr omkring levering af den aflyste bestilling. Restauranten indest√•r for d√¶kning af tab og betaling af alle omkostninger i forbindelse hermed, ligesom restauranten i till√¶g hertil er forpligtet til at yde ChefMade kompensation som f√łlger:

  1. Aflysning meddelt mellem 31 dage og 3 m√•neder f√łr levering af en kundes bestilling: DKK 150 pr. kuvert.
  2. Aflysning meddelt mellem 14 og 30 dage f√łr levering af en kundes bestilling: DKK 450 pr. kuvert.
  3. Aflysning meddelt mellem 13 og 8 dage f√łr levering af en kundes bestilling: DKK 550 pr. kuvert.
  4. Aflysning meddelt under 7 dage f√łr levering af en kundes bestilling: DKK 750 pr. kuvert.

ChefMade er alene ansvarlig for eventuelle tab, som restauranten m√•tte lide som en direkte f√łlge af ChefMades dokumenterede manglende overholdelse af Kontraktgrundlagets bestemmelser. Et eventuelt erstatningsansvar for ChefMade overfor restauranten er begr√¶nset til alene at omfatte direkte og dokumenterede tab, hvorimod indirekte tab og f√łlgeskader, herunder driftstab, tab af goodwill og √łgede driftsudgifter, ikke erstattes.

Uanset dette punkt udskydes Parternes forpligtelser i henhold til Kontraktsgrundlaget ved force majeure forhold, hvorved forst√•s forhold, der ligger uden for en Parts kontrol, herunder strejke, arbejdskonflikt, vedvarende nedbrud i IT-systemer, brand, vandskade og naturkatastrofe, corona, og som p√•g√¶ldende Part ikke ved Kontraktgrundlagets indg√•else burde have taget i betragtning. Force majeure kan h√łjst g√łres g√¶ldende i det antal dage, som force majeure situationen varer. Force majeure kan kun p√•ber√•bes, s√•fremt den p√•g√¶ldende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part senest 10 dage efter, at force majeure er indtr√•dt. Den Part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere den force majeure ramte leverance, s√•fremt v√¶sentlige dele af leverancen ikke gennemf√łres i mere end 60 dage.

Immaterielle rettigheder

Hver Part bevarer ejerskab og eneret til egne immaterielle rettigheder, herunder design- og varemærkeret.

ChefMade (eller dennes rettighedshavere eller √łvrige samarbejdsparter) har uden s√¶rskilt vederlag ejerskab og eneret til enhver immateriel rettighed, herunder rettigheder omfattet af patent-, varem√¶rke-, design- og/eller ophavsretsloven, som m√•tte frembringes eller skabes under Kontraktgrundlaget og/eller som har relation til ChefMades virksomhed, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset p√• hvilken m√•de de opbevares, medmindre andet f√łlger af anden skriftlig aftale mellem Parterne. Restauranten kan ikke g√łre noget krav g√¶ldende mod ChefMade (eller dennes rettighedshavere eller √łvrige samarbejdsparter) for nogen s√•dan immateriel rettighed.

Restauranten er forpligtet til efter skriftligt krav fra ChefMade at underskrive dokumentation til bekr√¶ftelse eller sikring af ChefMades (eller dennes rettighedshavere eller √łvrige samarbejdsparters) ejerskab og ret til de omtalte immaterielle rettigheder. Eventuelle omkostninger hertil afholdes af ChefMade.

Fortrolighed

Parterne forpligter sig til at holde indholdet af Kontraktsgrundlaget fortroligt, og restauranten er forpligtet til at iagttage fuld tavshed om ChefMades forhold.

Uanset punkt 8.1 er hver Part berettiget til at videregive de pågældende oplysninger (i) til relevante tredjemænd med den anden Parts forudgående skriftlige samtykke, (ii) til relevante tredjemænd som måtte kræves af gældende lovgivning eller kompetent ret eller voldgift, (iii) til vedkommende Parts revisor, advokat eller anden rådgiver, som er påkrævet tavshedspligt ved lov eller som på anden vis indvilliger i, at bevare sådanne informationers fortrolighed, og/eller (iv) til dens kapitalejere, forudsat at disse indvilliger i at bevare sådanne informationers fortrolighed.

√ėvrige vilk√•r og betingelser

Enhver √¶ndring i eller tilf√łjelse til Kontraktgrundlaget skal v√¶re skriftlig og underskrevet af begge Parter.

Ingen af Parterne må overdrage sine rettigheder eller forpligtelser efter Kontraktgrundlaget til tredjepart uden skriftligt samtykke fra den anden Part.

Hver Part afholder egne omkostninger i forbindelse med indgåelse af Kontraktgrundlaget.

Hvis en hvilken som helst bestemmelse i dette Kontraktgrundlag eller dens brug erkl√¶res eller anses for v√¶rende ugyldig eller ikke kan h√•ndh√¶ves helt eller delvist af nogen grund, skal Parterne tolke og √¶ndre Kontraktgrundlaget for at g√łre den gyldig i sin helhed, s√• vidt det er muligt, og de resterende bestemmelser skal forblive fuldt ud gyldige.

Enhver meddelelse, der skal afgives, eller anden kommunikation, der kræves eller tillades i henhold til Kontraktgrundlaget, skal være skriftlig og skal leveres pr. e-mail til de personer, der er angivet nedenfor:

  1. Hvis til chefmade: info@chefmade.dk
  2. Hvis til restauranten, ejer

Lovvalg og værneting

Kontraktgrundlaget er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret og udelukker regler om lovvalg og v√¶rneting som ville henf√łre tvister til en anden jurisdiktion.

Enhver tvist, der matte opst√•r i forbindelse med Kontraktgrundlaget, herunder enhver tvist vedr√łrende eksistens, gyldighed eller oph√łr, skal afg√łres ved byretten i √Örhus. Parterne er enige om, at kopi af modpartens underskrift og signature p√• et elektronisk billede, fil eller dokument (eksempelvis et billede, fil eller et dokument i .pdf eller .jpg format) er acceptabelt og anses for at v√¶re originale underskrifter.

Afbestillingsbetingelser

Statens afbestilingsbetingelser - Konferencer og Selskaber

Du kan efter bestilling af en konference eller et selskab afbestille eller reducere deltagerantallet efternedenst√•ende regler. Leverand√łren er berettiget til vederlag for de dele af arrangementet, som ikke afbestillesrettidigt.

Depositum refunderes ikke, men ændres datoen kan det flyttes til den nye dato.

2-11 gæster:

Til og med 15 kalenderdage f√łr ankomst kan kunden vederlagsfrit afbestille hele det bestilte arrangement

10-15 dage f√łr ankomst kan kunden afbestille 50% af det bestilte arrangement

7-10 dage f√łr ankomst kan kunden afbestille 25% af det bestilte arrangement

3-7 dage f√łr ankomst kan kunden afbestille 10% af det bestilte arrangement

11-100 gæster:

Til og med 60 kalenderdage f√łr ankomst kan kunden vederlagsfrit afbestille hele det bestilte arrangement

35-60 dage f√łr ankomst kan kunden afbestille 50% af det bestilte arrangement

15-35 dage dage f√łr ankomst kan kunden afbestille 25% af det bestilte arrangement

5-15 dage f√łr ankomst kan kunden afbestille 10% af det bestilte arrangement

Mere end 100 gæster:

Til og med 90 kalenderdage f√łr ankomst kan kunden vederlagsfrit afbestille hele det bestilte arrangement

60-90 dage f√łr ankomst kan kunden afbestille 50% af det bestilte arrangement

30-60 dage f√łr ankomst kan kunden afbestille 25% af det bestilte arrangement

15-30 dage f√łr ankomst kan kunden afbestille 10% af det bestilte arrangement

5-15 dage f√łr ankomst kan kunden afbestille 5% af det bestilte arrangement

“No Show":

Ved manglende fremmede kan leverend√łren tage fuld pris for arrangementet.