Kurv

Subtotal

0 DKK

Transport udregnes ved checkout

or

Chefmade Logo

4,99 / 5.00

Mere end 100.000 gæster

Handelsbetingelser

Baggrund

ChefMade er en elektronisk platform for såkaldt ”private dining”, hvor kunder via ChefMades hjemmeside og/eller andre bestillingsplatforme, hvor ChefMade vælger at gøre bestilling tilgængelig (tilsammen ”Bestillingsplatformene”), kan booke kvalitetssikrede restauranter, som sender deres kokke hjem til kunderne i deres private hjem og laver middag til kunderne og gæster.

Nærværende handelsbetingelser (”Betingelserne”) sammen med parternes samarbejdsaftale og tillæg dertil (tilsammen ”Aftalen”) (Betingelserne og Aftalen tilsammen ”Kontraktsgrundlaget”) vedrører parternes samarbejde omkring kunders bestilling af varer og ydelser fra restaurantens menu på Bestillingsplatformene. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Aftalen og Betingelserne, skal Betingelserne finde anvendelse.

Bestillinger, honorar mv.

ChefMades forestår videreformidling til restauranten af kunders bestillinger af restaurantens varer og ydelser på Bestillingsplatformene. ChefMade indestår ikke for kunders betalingsdygtighed eller kundernes øvrige forpligtelser.

Det er restauranten opgave at modtage, udføre og varetage kunders bestillinger foretaget via Bestillingsplatforme.

Restaurantens forpligtelser mv.

Restauranten indestår ved underskrivelse af Aftalen for, at restauranten besidder de fornødne kvalifikationer og har de rette medarbejdere mv. til at kunne levere en tilfredsstillende ydelse overfor kunderne.

Restauranten er forpligtet til straks at udlevere samtlige oplysninger relateret til restaurantens udførelse og varetagelse af kunders bestillinger, som ChefMade måtte anmode om, således at ChefMade kan foretage korrekt beregning af provision, fakturering mv.

Restauranten er forpligtet til at orientere ChefMade skriftligt om enhver ændring i kunders bestillinger og i restaurantens leverede varer og ydelser.

Restauranten er ved bekræftelse af en kundes bestilling forpligtet til at opfylde denne efter bedste evne. Såfremt en kunde henvender sig til ChefMade med en dårlig oplevelse, er restauranten forpligtet til at yde kunden (eller ChefMade) kompensation i form af en rimelig rabat eller lignende for at opveje den dårlige oplevelse. Den nærmere kompensation aftales imellem ChefMade og restauranten i hvert enkelt tilfælde.

Restauranten indestår for til enhver tid at overholde gældende lov.

Priser mv. for restaurantens varer og ydelser, som fremgår af Bestillingsplatformene skal være den samlede pris, som kunder skal betale for pågældende varer og ydelser. Eventuelle yderligere gebyr, omkostninger, kørsel el. lign., skal fremgå klart og tydeligt af Bestillingsplatformene.

Restauranten indestår for selv at have køkken- og tjenestepersonale ansat til at udføre bestillinger fra kunder, og at der ikke i den forbindelse påføres ekstra udgifter eller omkostninger for ChefMade eller kunderne.

Under Aftalens løbetid og i en periode på 6 måneder efter dens ophør, uanset årsag, er restauranten forpligtet til ikke, hveerken direkte eller indirekte, at drive konkurrerende virksomhed med ChefMade eller at indgå samarbejdje eller ligende med tredjemand, der levere lignende services som ChefMade.

Restauranten indestår for, at forpligtelserne i dette punkt tillige vil blive overholdt af nærtstående personer, direkte eller indirekte kontrollerede selskaber, samt øvrige selskaber i restaurantens koncern, således at overtrædelse af dette punkt foretaget af en sådan fysisk eller juridisk person skal anses som restaurantens overtrædelse.

Overtrædelse af forpligtelserne under dette punkt medfører pligt til at betale en konventionalbod stor DKK 250.000 til ChefMade pr. Overtrædelse. Består overtrædelsen i etablering og opretholdelse af en vis tilstand anses hver påbegyndt kalendermåned, hvori tilstanden opretholdes, som én overtrædelse. Overtrædelse kan imødegås ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse, og udover den nævnte konventionalbod er ChefMade berettiget til at kræve erstatning for det tab, ChefMade måtte lide. Undladelse heraf anses ikke som en accept af overtrædelsen. Betaling af konventionalbod i punkt 0 bringer ikke forpligtelserne i punkt dette til ophør.

Betaling mv.

Kunderne betaler for deres bestillinger af varer og ydelser hos restauranten til en af ChefMade anvist bankkonto i overensstemmelse med ChefMades instrukser.

Persondata

Parterne bekræfter begge at handle i overensstemmelse med Europaparlamentets og Rådets forordning 1016/679 af 27. april 2016 (Persondataforordningen) og den til enhver tid relevante gældende persondataret.

Ansvar mv.

Såfremt restauranten er i misligholdelse af sine forpligtelser under Kontraktgrundlaget er restauranten forpligtet til at holde ChefMade skadesløs for ethvert tab og omkostning, både direkte og indirekte, i overensstemmelse med dansk ret.

Såfremt restauranten aflyser en kundes bestilling er ChefMade berettiget til efter bedste evne at søge at begrænse evt. tab overfor kunderne mest muligt, herunder ved at søge at indgå aftale med en anden leverandør omkring levering af den aflyste bestilling. Restauranten indestår for dækning af tab og betaling af alle omkostninger i forbindelse hermed, ligesom restauranten i tillæg hertil er forpligtet til at yde ChefMade kompensation som følger:

  1. Aflysning meddelt mellem 31 dage og 3 måneder før levering af en kundes bestilling: DKK 150 pr. kuvert.
  2. Aflysning meddelt mellem 14 og 30 dage før levering af en kundes bestilling: DKK 450 pr. kuvert.
  3. Aflysning meddelt mellem 13 og 8 dage før levering af en kundes bestilling: DKK 550 pr. kuvert.
  4. Aflysning meddelt under 7 dage før levering af en kundes bestilling: DKK 750 pr. kuvert.

ChefMade er alene ansvarlig for eventuelle tab, som restauranten måtte lide som en direkte følge af ChefMades dokumenterede manglende overholdelse af Kontraktgrundlagets bestemmelser. Et eventuelt erstatningsansvar for ChefMade overfor restauranten er begrænset til alene at omfatte direkte og dokumenterede tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tab af goodwill og øgede driftsudgifter, ikke erstattes.

Uanset dette punkt udskydes Parternes forpligtelser i henhold til Kontraktsgrundlaget ved force majeure forhold, hvorved forstås forhold, der ligger uden for en Parts kontrol, herunder strejke, arbejdskonflikt, vedvarende nedbrud i IT-systemer, brand, vandskade og naturkatastrofe, corona, og som pågældende Part ikke ved Kontraktgrundlagets indgåelse burde have taget i betragtning. Force majeure kan højst gøres gældende i det antal dage, som force majeure situationen varer. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part senest 10 dage efter, at force majeure er indtrådt. Den Part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere den force majeure ramte leverance, såfremt væsentlige dele af leverancen ikke gennemføres i mere end 60 dage.

Immaterielle rettigheder

Hver Part bevarer ejerskab og eneret til egne immaterielle rettigheder, herunder design- og varemærkeret.

ChefMade (eller dennes rettighedshavere eller øvrige samarbejdsparter) har uden særskilt vederlag ejerskab og eneret til enhver immateriel rettighed, herunder rettigheder omfattet af patent-, varemærke-, design- og/eller ophavsretsloven, som måtte frembringes eller skabes under Kontraktgrundlaget og/eller som har relation til ChefMades virksomhed, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, medmindre andet følger af anden skriftlig aftale mellem Parterne. Restauranten kan ikke gøre noget krav gældende mod ChefMade (eller dennes rettighedshavere eller øvrige samarbejdsparter) for nogen sådan immateriel rettighed.

Restauranten er forpligtet til efter skriftligt krav fra ChefMade at underskrive dokumentation til bekræftelse eller sikring af ChefMades (eller dennes rettighedshavere eller øvrige samarbejdsparters) ejerskab og ret til de omtalte immaterielle rettigheder. Eventuelle omkostninger hertil afholdes af ChefMade.

Fortrolighed

Parterne forpligter sig til at holde indholdet af Kontraktsgrundlaget fortroligt, og restauranten er forpligtet til at iagttage fuld tavshed om ChefMades forhold.

Uanset punkt 8.1 er hver Part berettiget til at videregive de pågældende oplysninger (i) til relevante tredjemænd med den anden Parts forudgående skriftlige samtykke, (ii) til relevante tredjemænd som måtte kræves af gældende lovgivning eller kompetent ret eller voldgift, (iii) til vedkommende Parts revisor, advokat eller anden rådgiver, som er påkrævet tavshedspligt ved lov eller som på anden vis indvilliger i, at bevare sådanne informationers fortrolighed, og/eller (iv) til dens kapitalejere, forudsat at disse indvilliger i at bevare sådanne informationers fortrolighed.

Øvrige vilkår og betingelser

Enhver ændring i eller tilføjelse til Kontraktgrundlaget skal være skriftlig og underskrevet af begge Parter.

Ingen af Parterne må overdrage sine rettigheder eller forpligtelser efter Kontraktgrundlaget til tredjepart uden skriftligt samtykke fra den anden Part.

Hver Part afholder egne omkostninger i forbindelse med indgåelse af Kontraktgrundlaget.

Hvis en hvilken som helst bestemmelse i dette Kontraktgrundlag eller dens brug erklæres eller anses for værende ugyldig eller ikke kan håndhæves helt eller delvist af nogen grund, skal Parterne tolke og ændre Kontraktgrundlaget for at gøre den gyldig i sin helhed, så vidt det er muligt, og de resterende bestemmelser skal forblive fuldt ud gyldige.

Enhver meddelelse, der skal afgives, eller anden kommunikation, der kræves eller tillades i henhold til Kontraktgrundlaget, skal være skriftlig og skal leveres pr. e-mail til de personer, der er angivet nedenfor:

  1. Hvis til chefmade: info@chefmade.dk
  2. Hvis til restauranten, ejer

Lovvalg og værneting

Kontraktgrundlaget er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret og udelukker regler om lovvalg og værneting som ville henføre tvister til en anden jurisdiktion.

Enhver tvist, der matte opstår i forbindelse med Kontraktgrundlaget, herunder enhver tvist vedrørende eksistens, gyldighed eller ophør, skal afgøres ved byretten i Århus. Parterne er enige om, at kopi af modpartens underskrift og signature på et elektronisk billede, fil eller dokument (eksempelvis et billede, fil eller et dokument i .pdf eller .jpg format) er acceptabelt og anses for at være originale underskrifter.

Afbestillingsbetingelser

Statens afbestilingsbetingelser - Konferencer og Selskaber

Du kan efter bestilling af en konference eller et selskab afbestille eller reducere deltagerantallet efternedenstående regler. Leverandøren er berettiget til vederlag for de dele af arrangementet, som ikke afbestillesrettidigt.

Depositum refunderes ikke, men ændres datoen kan det flyttes til den nye dato.

2-11 gæster:

Til og med 15 kalenderdage før ankomst kan kunden vederlagsfrit afbestille hele det bestilte arrangement

10-15 dage før ankomst kan kunden afbestille 50% af det bestilte arrangement

7-10 dage før ankomst kan kunden afbestille 25% af det bestilte arrangement

3-7 dage før ankomst kan kunden afbestille 10% af det bestilte arrangement

11-100 gæster:

Til og med 60 kalenderdage før ankomst kan kunden vederlagsfrit afbestille hele det bestilte arrangement

35-60 dage før ankomst kan kunden afbestille 50% af det bestilte arrangement

15-35 dage dage før ankomst kan kunden afbestille 25% af det bestilte arrangement

5-15 dage før ankomst kan kunden afbestille 10% af det bestilte arrangement

Mere end 100 gæster:

Til og med 90 kalenderdage før ankomst kan kunden vederlagsfrit afbestille hele det bestilte arrangement

60-90 dage før ankomst kan kunden afbestille 50% af det bestilte arrangement

30-60 dage før ankomst kan kunden afbestille 25% af det bestilte arrangement

15-30 dage før ankomst kan kunden afbestille 10% af det bestilte arrangement

5-15 dage før ankomst kan kunden afbestille 5% af det bestilte arrangement

“No Show":

Ved manglende fremmede kan leverendøren tage fuld pris for arrangementet.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Her kan du få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om chefmade og private dining. Sidder du stadig tilbage med et spørgsmål, så tøv ikke med at tage kontakt via chatten eller på 70222327

Vi anbefaler altid at booke en kok så tidligt som muligt, da de mest populære kokke ofte er booket flere uger i forvejen. Som minimum anbefaler vi altid at man booker senest 14 dage før middagen.
Ja - vores kokke tager altid højde for allergier og kostrestriktioner. Når du booker en kok, kan du fortælle kokken om eventuelle allergier og kostrestriktioner, så de kan tage højde for dette i menuen.
I lang de fleste tilfælde vil kokken selv medbringe tallerkener, hvorfor du blot skal dække bord med bestik, glas og servietter. Hvis kokken har brug for ekstra udstyr, vil de altid informere dig om dette i forvejen.
Hvis antallet af gæster ændrer sig, kan du altid kontakte os, så vi kan hjælpe med at opdatere din booking. Du kan frit ændre i antallet af gæster, ned til kokkens minimumsantal, op til 7 dage før middagen.
Hvis du har brug for en kok på kort varsel, kan du altid kontakte os, så vi kan hjælpe med at finde en ledig kok. Fang os alle ugens dage på chatten eller på 70222327
Chefmade Logo

© Chefmade ApS 2024